logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
mgr Sławomir Mirosław Kałagate vel Kałagow

Kałagate S.
1994   
Ceramika z wieży rycerskiej w Witkowie, gm. Szprotawa, woj. zielonogórskie, stan. 6 [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały konferencji - Rzeszów, 21-23.09.1993 r., Rzeszów, s. 161-184

1995   
Średniowieczny materiał zabytkowy z przypadkowego odkrycia na stacji meteorologicznej w Radzyniu, gm. Sława, woj. zielonogórskie, stan. 10 (AZP 63-19/74 (w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, s. 229-236

1995a 
Badania ratownicze na osadzie ludności kultury łużyckiej w Dziwiszowie, stan. 9, gm. Żagań (w:) Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 36, s. 281-286

1996   
Nowożytny materiał ceramiczny pochodzący z przypadkowego odkrycia w Ochli, gm. Zielona Góra, woj. Zielona Góra (w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. IV, s. 205-217

1997   
Żagań, m. woj. zielonogórskie (w:) Wiadomości Numizmatyczne, R. XLI, z. 3-4, s. 193

1998   
Badania dotyczące późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w zielonogórskiem (w:) Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1, s. 97-115

2002   
Wyniki badań ratowniczych na starym mieście w Lubsku, stan. 31, wykop II (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, s. 187-203

2004   
Nowożytny materiał ceramiczny pochodzący z badań ratowniczych w Lubsku - przyczynek do badań nad garncarstwem nowożytnym rejonu środkowej Odry  (w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 2, s. 347-362

2009  
Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gm. Osiecznica, woj. dolnośląskie
, w:) ...ad Oderam fluvium... Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 387-397

Kałagow M.
2009   
Fragment kamionkowej maselniczki pochodzący z badań na Wyspie Spichrzy w Gdańsku (w:) ...ad Oderam fluvium... Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 383-396

Kałagate S., Magda M.
1994   
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Zawadzie, gm. Zielona Góra (w:) Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, XXXV, s. 329-338

Kałagate S., Kościukiewicz M.
2004
Nowożytny ośrodek produkcji półmajoliki w Myśliborzu (w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 2, s. 383-400

Kałagate S., Leciejewska A.
2005   
Średniowieczne naczynia miniaturowe z badań w Niedoradzu, stan. 14, gm. Otyń, woj. Lubuskie (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t. IV, s. 227-232

2010
Miniaturowe naczynia szkliwione z Niedoradza (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 139-142

Kałagate S., Wolanin P.
2004   
Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Starym Mieście w Lubsku (w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 1, s. 104-113

Dziedzic P., Kałagate S.
2002   
Badania archeologiczne na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim (sezon 1998) (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 2, s. 65-186

Dziedzic P., Kałagate S., Magda-Nawrocka M.
2004   
Wstępne wyniki badań na terenie Starego Miasta w Żaganiu w latach 1995-1997 (w:) Archelogia Środkowego Nadodrza, t. 3, s. 65-168

Jaszewska A., Kałagate S.
2006   
Wstępne wyniki badań archeologicznych na autostradzie A18 Olszyna - Golnice (nitka północna (w:) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały Archeologiczne, raport 2003-2004, t. 2, s. 445-490

Malinowski T., Kałagate S.
1999   
Materiały nowożytne (w:) Komorowo, stanowisko 12: osadnictwo nowożytne (XVII-XVIII w.). Ślady domniemanej karczmy, Zielona Góra, s. 113-183

Kałagate S., Michalak A.
2010
Badania ratownicze na późnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej w Przewozie, stan. 11 (AZP 71-09/11), gm. loco, woj. lubuskie (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII, Zielona Góra, 2010, s. 191-218

Gil Ł., Kałagate S., Wolanin P.
2010
Późnonowożytny materiał zabytkowy pozyskany w trakcie nadzoru archeologicznego w Kargowej, gm. loco, woj. lubuskie, przy ul. Pocztowej, dz. nr 632 (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII, Zielona Góra, 2010, s. 225-241

Kałagate S., Orlicka-Jasnoch J.
2010
Gród obronny kultury łużyckiej w Wicinie (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 147-156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space
 
corner   corner
 
space space space