logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

Analizy specjalistyczne wykonujemy wtedy, gdy z badań archeologicznych pozyskany zostanie materiał, który może zostać poddany odpowiednim analizom lub zabiegom konserwującym. Wykonujemy m.in.:

Analizy chemiczne i fizykochemiczne: poddaje się im osady przylegające do wewnętrznych ścinek naczyń bądź ich fragmentów. Wykonuje się także analizy zdobień na powierzchni zewnętrznej naczyń np. inkrustacji czy ornamentyki malowanej. Wykonywane są przez różnych specjalistów.

Analiza petrograficzna: poddawane jej są przede wszystkim zabytki wykonane z kamienia; pozwala ona m.in. określić rodzaj i pochodzenie skał, z których zostały wykonane zabytki. Wykonuje ją dla nas mgr Krzysztof Sadowski (doktorant UAM w Poznaniu).

Antropologia: analizę antropologiczną kości ludzkich (pozwalającą określić m.in. płeć, wiek, czasami przebyte choroby): wykonuje ją dla nas m.in. mgr Anna Wrzesińska z Poznania.

Archeozoologia: analiza szczątków zwierzęcych pochodzących z badań archeologicznych. Wykonywane są przez różnych specjalistów.

Datowanie radiowęglowe: metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C. Datowanie C14 wykonuje dla nas Laboratorium Datowań Bezwzględnych Marka Krąpca.

Dendrologia, a w szczególności jej gałąź dendrochronologia polega na analizie wzoru przyrostów rocznych (słojów) drzew i pozwala określić wiek z próbek drewna z dokładnością przynajmniej do roku, a czasem nawet co do sezonu. Od wielu lat badania takie wykonuje dla nas prof. dr hab. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Parazytologia: są to badania próbek na obecność pasożytów; próbki pochodzą z dołów kloacznych. Badania takie wykonaliśmy w Poznaniu przy ul. Gołębiej 6; obecnie badania te są wykonywane dla Kożuchowa, woj. lubuskie. Wykonuje je prof. dr hab. Anna Majewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konserwacja zabytków:
Konserwacja zabytków metalowych: przede wszystkim korzystamy z usług Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; konserwację wykonuje Pan Jarosław Jaskulak.
Konserwacja skóry, drewna i tkanin:  wykonanie zlecamy głównie Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.
Rekonstrukcja naczyń ceramicznych: wykonuje ją dla nas Bożena Buksik z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Dla większości stanowisk archeologicznych wykonujemy opracowania geomorfologiczne oraz profile litologiczne, z których wykonywana jest analiza palinologiczna (pyłków roślin) i inne np. malakologiczne (badania mięczaków, np. ślimaków) oraz izotopowe (stosunki izotopów stabilnych węgla i tlenu). Opracowania te pozwalają m.in. na określenie wieku badanych osadów organogenicznych, odtworzenie historii kopalnej roślinności najbliższej okolicy i jej przemian w kolejnych stadiach sukcesyjnych, rekonstrukcję środowiska przyrodniczego: warunków ekologiczno-klimatycznych i paleogeograficznych, odtworzenie warunków sedymentacji analizowanych osadów, wyróżnienie faz osadniczych i ocenę bezpośredniego oddziaływania osadnictwa na środowisko przyrodnicze badanego obszaru. Opracowania te wykonuje dla nas z reguły zespół w składzie: dr Karina Apolinarska (Instytut Geologii UAM w Poznaniu), dr Małgorzata Malkiewicz (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Krzysztof Sadowski.

Zdjęcia lotnicze - dla każdej większej inwestycji wykonujemy komplet zdjęć lotniczych. Korzystamy z usług firmy "fotografia lotnicza 4D" ze Szczecina.

Skanowanie, drukowanie, opracowanie graficzne dokumentacji z badań - korzystamy głównie z usług mgr archeologii Bartłomieja Gruszki.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space

 
corner   corner
 
space space space