logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
mgr Piotr Wawrzyniak

Wawrzyniak P.
1992     
Wczesnośredniowieczne pole orne w miejscowości Puszczykowo koło Poznania (gmina loco, woj. poznańskie)
(w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 1, Poznań, s. 113 - 124

1993     
Próba interpretacji obiektu produkcyjnego o charakterze hutniczym z okresu późnolateńskiego na stanowisku 8 w Popowicach, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie (w:) Światowit, t. XXXVII, Warszawa, s. 71 - 75

1996     
Średniowieczna Brama Wrocławska,
Kronika Miasta Poznania, z. 1 (w:) Poznań, s. 234 - 242

1999     
O kaflach i piecach w poznańskich domach,
Kronika Miasta Poznania, z. 4 (w:) Poznań, s. 41 -58

2000     
Kieliszki, szklanice, puchary... Rzecz o dawnych naczyniach szklanych do wypitku służących
, Kronika Miasta Poznania, z. 4 (w:) Poznań, s. 62 - 76

2000     
Puchar w typie weneckim znaleziony przy Starym Rynku
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 4, Poznań, s. 77- 80

2000     
Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie. Komunikat z badań (w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 5, Poznań, s. 7 - 13

2001     
Z najstarszych dziejów Placu Wiosny Ludów zwanego również Świętokrzyskim. Badania i nadzory archeologiczno-konserwatorskie w trakcie budowy Centrum Handlowo-Biurowego "Kupiec Poznański" (w:) Kronika Miasta Poznania, z. 3, Poznań, s. 367 - 374

2002     
Badania południowego członu grodu poznańskiego - strefa Zagórze, w latach 1998 - 2000, (w:) Trakt cesarski Iława - Gniezno - Magdeburg, red. Dzieduszycki W., Przybył M., Poznań, s. 261 - 274

2002     
Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie, gm. Świebodzin, woj. lubuskie. Wstępne wyniki badań z lat 1998 - 2000
(w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, t. II, Zielona Góra, s. 45 - 64

2002     
Umocnienia miejskie Sławna
(w:) Sławno i Ziemia Sławieńska. Historia i kultura, t. I, Poznań, s. 59 - 66

2003     
Kafle piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu
(w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, Poznań, s. 189 - 217

2003     
Najdawniejsze dzieje Starego Rynku. Próba podsumowania badań archeologicznych
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 2, Poznań, s.7 - 23

2003     
Czy można "zrewolucjonizować" historię Sławna? Archeologia o początkach miasta
, (w:) Historia i kultura ziemi sławieńskiej, red. Rączkowski W., Sroka J., t. II, Sławno, s. 29 - 40

2003     
O starożytnych talariach poznańskich
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 4, Poznań, s. 27 - 37

2003     
Z badań nad umocnieniami wałowymi poznańskiego zespołu grodowego (wyniki prac wykopaliskowych wykonanych w latach 2001 - 2002 przy ul. Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu)
, (w:) Res et Fontes, red. Galiński T., Wilgocki E., Szczecin, s. 223 - 240

2004     
Archeologiczne badania parceli staromiejskiej przy ul. Dominikańskiej nr 6 w Poznaniu,
(w:) Archeologia et Historia Urbana, red. Czaja R., Nawrolska G., Rębkowski M., Tandecki J., Elbląg, s. 201 - 211

2004     
Nowe cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z V okresu brązu w Glińsku, pow. Świebodzin
(w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, II polsko-niemieckie spotkania archeologiczne. Odra - przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? Dychów 29 kwietnia - 1 maja 2004 r., Zeszyt 2, Zielona Góra, s. 77 - 90

2005     
Rozwój zabudowy mieszkalnej średniowiecznego Poznania (na przykładzie posesji przyrynkowych nr 95 - 98), (w:) Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Kurnatowska Z., Jurek T., Poznań, s. 375 - 388

2005     
Kafle piecowe z ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Kurnatowska Z., Jurek T., Poznań, s.407 - 416

2005     
Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych umocnień wałowych przy ul. Ks. Ignacego Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2001 - 2004,
(w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, red. Kóčka - Krenz H., t. V, Poznań, s. 91 - 110

2005     
Badania archeologiczne murów obronnych fundacji biskupa Jana Lubrańskiego w rejonie ul. Ks. Ignacego Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu,
(w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, red. Kóčka - Krenz H., t. V, Poznań, s. 191 - 200

2010
Jordanowo - gocka nekropolia sprzed 2000 lat (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, Zielona Góra, s. 75-80

2010a
Wieża rycerska w Dzietrzychowicach w świetle badań archeologicznych (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, Zielona Góra, s. 175-180

Łaszkiewicz T., Wawrzyniak P.

1987     
Popów - przyczynek do dyskusji nad funkcją niektórych gródków stożkowatych,
(w:) Średniowieczne siedziby rycerskie w Ziemi Chełmińskiej na tle badań podobnych obiektów na ziemiach polskich. Materiały z sesji archeologiczno-architektonicznej Bachotek 3 - 4 maja 1985, Toruń, s. 137 - 145

Rapp P., Wawrzyniak P.
1997     
Rewaloryzacja pałacu w Dobrzycy - opis wybranych badań i prac konserwatorskich
(w:) Ochrona Zabytków, z. 1, Warszawa, s. 30 - 38

Siemińska D., Wawrzyniak P.
2000     
Antałki, beczki, szpunty, czyli "akcesoria służące dla dostarczania poznańskim obywatelom przyjemności rozlicznych, acz nie zawsze chwalebnych"
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 4, Poznań, s. 81 - 86

Borwiński J., Wawrzyniak P.
2000     
Z dziejów gmachu dawnego teatru niemieckiego
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 3, Poznań, s. 199 -209

Andrzejewski A., Pietrzak J., Wawrzyniak P.
2000     
Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu klasztornego w Paradyżu - Gościkowie, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie (w:)
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 5, Poznań, s. 137 - 146

Antowska-Gorączniak O., Sikorski A., Pawlak P., Wawrzyniak P.
2003     
Cmentarze Ostrowa Tumskieg,
(w:) Kronika Miasta Poznania, z. 1/2003, Poznań, s. 40 - 71

Jaszewska A., Wawrzyniak P.
2003     
Magazyny archeologiczne - problem nie do rozwiązania? (w:) Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, tom 2, Poznań, s. 104 - 110

Andrzejewski A., Wawrzyniak P.
2004     
Opactwo cystersów w Paradyżu w świetle badań archeologicznych w 1996 - 1997 roku, (w:) Opactwo cysterskie w Paradyżu. Jego rola w dziejach i kulturze pogranicza, red. Karczewska J., Zielona Góra, s. 117 - 125

Ciesielski M., Wawrzyniak P.
2004     
Rozwój osadnictwa w rejonie wsi Dzierżęcin, pow. sławieński, w późnym okresie przedrzymskim, w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów,
(w:) Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. III, Sławno, s. 75 - 90

Andrzejewski A., Pietrzak J., Wawrzyniak P.
2005      Uwagi o dziejach budowlanych zespołu pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu, gm. Świebodzin (w:) Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 7, Poznań, s. 35 - 50

Pietrzak J., Wawrzyniak P.
w druku              
Badania archeologiczno-architektoniczne kamienicy staromiejskiej przy ul. Wrocławskiej nr 15/Gołębiej nr 6 w Poznaniu. Przyczynek do poznania rozwoju zabudowy mieszkalnej w wiekach średnich i czasach nowożytnych w Poznaniu


Sikora M., Wawrzyniak P., Augustyniak H.
2009
Znalezisko dukata króla Macieja I Korwina w Kożuchowie (w:) Lubuskie Materiały Konserwatorskie, tom 6, Zielona Góra, s. 120-124

Sikora M., Wawrzyniak P., Augustyniak H.
2010
Znalezisko dukata króla Macieja I Korwina w Kożuchowie (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, Zielona Góra, s. 13-17

Wawrzyniak P., Augustyniak H., Augustyniak A.

2008
Z najstarszych dziejów Świebodzina. Wstępne wyniki badań archeologicznych przy ul. Jana Kilińskiego nr 3 (w:) .ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 293-318

2009
Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w marcu 2009 roku w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie. Komunikat (w:) Lubuskie Materiały Konserwatorskie, tom 6, Zielona Góra, s. 132-142

Leciejewska A., Wawrzyniak P.
2010
Cztery figurki ceramiczne z badań archeologicznych w Kożuchowie, Sulechowie i Żaganiu oraz Jordanowie, woj. lubuskie. Przyczynek (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII, Zielona Góra, s. 251-262


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space
 
corner   corner
 
space space space